Bộ Công Thương ban hành quy định nhập khẩu gạo và lá thuốc lá khô từ Campuchia

Tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021, năm 2022 với thóc, gạo các loại là 300.000 tấn gạo/năm (là thóc thì tỷ lệ quy đổi là 2 kg thóc =1 kg gạo); lá thuốc lá khô là 3.000 tấn/năm.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022.

Thông tư này quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu vào Việt Nam năm 2021 và năm 2022.

Đối tượng áp dụng là các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021, năm 2022 với thóc, gạo các loại là 300.000 tấn gạo/năm (là thóc thì tỷ lệ quy đổi là 2 kg thóc =1 kg gạo); lá thuốc lá khô là 3.000 tấn/năm.

Thông tư 06/2022/TT-BCT quy định hàng hóa nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O S) do Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định của phía Campuchia và làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại các cửa khẩu quy định tại phụ lục kèm theo thông tư này.

Riêng đối với mặt hàng lá thuốc lá khô, thương nhân nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 12/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương. Số lượng nhập khẩu được trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Đối với các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan của các mặt hàng nêu đăng ký từ ngày 1/1/2021 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu đủ điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Thông tư và đã nộp thuế theo mức thuế suất cao hơn thì được cơ quan quản lý thuế xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng gạo và mặt hàng lá thuốc lá khô quy định tại Thông tư này được điều hành theo phương thức trừ lùi tự động tại cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu. Việc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Theo Tạp chí Công Thương