Cơ cấu tổ chức

cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC
Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của VCCI-Đà Nẵng theo đúng chức năng, nhiệm vụ do điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch VCCI.

Ông Nguyễn Tiến Quang
GIÁM ĐỐC

0236.3821719

02363 822930

0905.006.159

ngocnth-dn@vcci.com.vn

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc
PHÓ GIÁM ĐỐC

0236.3821719

02363 822930

0905.006.159

ngocnth-dn@vcci.com.vn

Ông Hồ Anh Tuân
PHÓ GIÁM ĐỐC

0236.3821719

02363 822930

0905.006.159

ngocnth-dn@vcci.com.vn

phòng pháp chế
Tổ chức các hoạt động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh cho cộng động doanh nghiệp thông qua việc khai thác vận hành website của đơn vị, tổ chức các sự kiện, kết nối thông tin…

Triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề pháp lý và cung cấp chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp khi được yêu cầu.

Ông Nguyễn Tiến Quang
GIÁM ĐỐC

0236.3821719

02363 822930

0905.006.159

ngocnth-dn@vcci.com.vn

Ông Nguyễn Tiến Quang
GIÁM ĐỐC

0236.3821719

02363 822930

0905.006.159

ngocnth-dn@vcci.com.vn

hội viên đào tạo

quan hệ quốc tế

hành chính tổng hợp

văn phòng giới chủ

mạng lưới tư vấn

chi nhánh trung tâm trọng tài