Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Theo đó, đẩy mạnh việc phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chiều ngày 30/6, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI)

về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hội nghị đã công bố các quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập, Kế hoạch xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và công việc tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, thực hiện chủ trương xây dựng, hoàn thiện và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế xã hội, số lượng và quy mô của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đội ngũ doanh nhân nước ta đã không ngừng lớn mạnh trong thời gian vừa qua, và phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng thẳng thắn, thời gian vừa qua, trong quá trình hoạt động kinh doanh, tham gia vào đời sống kinh tế – xã hội của đất nước thì cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân còn gặp nhiều vướng mắc và khó khăn dẫn đến việc phát triển doanh nghiệp về chất lượng và số lượng đều còn hạn chế. Chưa có nhiều sản phẩm, thương hiệu hàng hoá có sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị trên thị trường khu vực và toàn cầu.

Trong bối cảnh đó việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam, nhất là trong bối cảnh trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp, đã thông qua các văn kiện, nghị quyết của Đại hội và đặc biệt những mục tiêu mang tính khát vọng của dân tộc, khẳng định và hướng tới mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Trình bày Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và công việc tiếp theo xây dựng đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, năm 2021, Đảng đoàn VCCI được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao chủ trì thực hiện Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW.

Theo đó, Đảng đoàn VCCI đã chủ động, tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW hướng dẫn các địa phương, đơn vị tiến hành tổng kết và gửi báo cáo (đã có 18/22 Ban Đảng các Bộ ngành và cơ quan trực thuộc Trung ương và 57/63 tỉnh/thành ủy đã gửi báo cáo), thực hiện 02 khảo sát doanh nghiệp, 06 báo cáo chuyên đề, trên cơ sở đó bước đầu xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết Đề án.

Sau Công văn số 3910-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo về việc lùi thời hạn trình đề án đến tháng 12/2022, thực hiện nhiệm vụ được giao, Đảng đoàn VCCI đã trình Ban Kinh tế Trung ương đã ban hành các Quyết định số 335-QĐ/BKTTW ngày 26/4/2022, Quyết định số 351-QĐ/BKTTW, ngày 19/5/2022 để kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo và Quyết định số 338-QĐ/BKTTW ngày 26/4/2022 kiện toàn nhân sự Tổ Biên tập xây dựng Đề án; Kế hoạch số 79-KH/BKTTW ngày 13/5/2022 về kế hoạch xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 09-NQ/TW, thay thế cho các văn bản đã ban hành năm 2021.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

trình bày Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và công việc tiếp theo xây dựng đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Thường trực Tổ biên tập đã xây dựng dự thảo đề cương Báo cáo tổng kết, danh sách chuyên đề bổ sung, kế hoạch chi tiết cho các hoạt động khảo sát, tổ chức tọa đàm để xin ý kiến góp ý và thống nhất của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Cũng tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đều cho rằng, việc tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực, do đó công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện tổng kết cần tiến hành khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo các tiêu chí cũng như thời gian theo kế hoạch.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội nghị của Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập; sự tham gia, trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến rất tâm huyết, có trách nhiệm của các đại biểu vào dự thảo đề cương báo cáo tổng kết, các kế hoạch khảo sát, tổ chức tọa đàm, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập cần tiếp thu, chỉnh sửa, xây dựng hoàn thiện lại các dự thảo để đảm bảo việc tổng kết đạt kết quả tốt nhất và và đúng tiến độ thời gian đề ra.

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp