Nhận diện thách thức tăng trưởng kinh tế năm 2024 và giải pháp