[Gia Lai] Triển khai giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa giao Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ về giảm 30% tiền thuê đất năm 2023.

Cụ thể, theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (gọi tắt là người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

Người thuê đất cần nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất trong thời gian từ ngày 20-11-2023 đến hết ngày 31-3-2024 để được hưởng chính sách hỗ trợ. Ảnh: Sơn Ca

Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng một trong các phương thức: trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành (ngày 20-11-2023) đến hết ngày 31-3-2024. Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31-3-2024.

Theo Báo Gia Lai