[Đà Nẵng] Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển và góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương

Trải qua 16 năm hoạt động, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã và đang thực hiện hiệu quả chức năng cho vay và đầu tư; trở thành một trong những định chế tài chính quan trọng, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

Trải qua 16 năm hoạt động, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã và đang thực hiện hiệu quả chức năng cho vay và đầu tư; trở thành một trong những định chế tài chính quan trọng, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (Quỹ) là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do UBND thành phố Đà Nẵng quyết định thành lập; đi vào hoạt động từ tháng 1-2008 với vốn điều lệ 880 tỷ đồng. Quỹ tự chủ về tài chính, độc lập với ngân sách Nhà nước; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cho vay và đầu tư theo danh mục lĩnh vực do UBND thành phố ban hành. Nhìn lại chặng đường đã qua cho thấy công tác quản lý của Quỹ ngày càng đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả.

Quỹ thực hiện khá tốt các nhiệm vụ được giao; hoạt động huy động vốn, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp đều được triển khai. Nguồn vốn của Quỹ được sử dụng đúng mục đích, hoạt động tín dụng mở rộng về đối tượng và quy mô. Ngoài số vốn ngân sách cấp, để tăng quy mô nguồn vốn hoạt động, trong giai đoạn 2016-2018, Quỹ đã huy động thành công nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) với tổng giá trị 534 tỷ đồng; được sử dụng để cho vay lại đối với các dự án đầu tư hạ tầng của thành phố.

Tổng nguồn vốn hoạt động đến ngày 30-9-2023 là 1.688 tỷ đồng, tăng 8 lần so với thời điểm thành lập. Nguồn vốn của Quỹ được bảo toàn và phát triển; tỷ lệ sử dụng vốn hoạt động năm sau cao hơn năm trước, bình quân trong 5 năm gần nhất đạt khoảng 66%. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ triển khai hiệu quả hoạt động cho vay đầu tư với gần 200 dự án thuộc các lĩnh vực kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển như: dự án nhà ở xã hội, cấp điện, cấp nước sạch, trường học, bệnh viện, cảng biển….; góp phần thúc đẩy xã hội hóa đầu tư, giảm áp lực vốn đầu tư công.

Nhìn chung, chất lượng cho vay bảo đảm, công tác giải ngân, thu hồi nợ thực hiện kịp thời, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt với bình quân trong 5 năm gần nhất khoảng 1,91%; thấp hơn tỷ lệ nợ xấu theo kế hoạch được giao hằng năm (3%). Bên cạnh đó, công tác quản lý phần vốn góp của Quỹ tại các doanh nghiệp được thực hiện chặt chẽ, bảo toàn giá trị vốn góp. Cụ thể, Quỹ đã tiếp nhận quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại 4 doanh nghiệp và tham gia góp vốn thành lập 2 doanh nghiệp. Đến nay, Quỹ còn vốn góp tại 2 doanh nghiệp với giá trị 36 tỷ đồng.

Quá trình 16 năm hoạt động tuy chưa phải quá dài nhưng đã và đang tạo ra những thay đổi quan trọng, định hình rõ hơn vị trí của Quỹ trong hành trình phát triển của thành phố. Quỹ tiếp nhận và quản lý hiệu quả phần vốn ngân sách thành phố đầu tư tại các doanh nghiệp, phát hành thành công trái phiếu chính quyền địa phương, thực hiện có kết quả chương trình năm doanh nghiệp của thành phố 2014, 2015; triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu tác động của Covid-19 theo Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND ngày 17-12-2021 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ 50% lãi suất cho các dự án vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

Kết quả có 8 doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ với tổng số vốn vay là 148,8 tỷ đồng; Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt hỗ trợ lãi suất 2 đợt với tổng số tiền 937 triệu đồng. Ngoài ra, có 1 doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ được hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND ngày 15-12-2022 của HĐND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đại diện Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH Sản xuất keo dán vải nhám Bá Lộc ký kết hợp đồng tín dụng.

Công tác quản lý tài chính luôn được Quỹ chú trọng, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Hằng năm, Quỹ xây dựng kế hoạch tài chính, trình UBND thành phố thông qua làm cơ sở triển khai công tác quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động; thực hiện lập, kiểm toán báo cáo tài chính và gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định…

Trong 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân hằng năm đạt khoảng 2%/năm. Qua các năm, Quỹ đều được UBND thành phố xếp loại A về kết quả hoạt động. Trên cơ sở những thành quả đạt được, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian đến, bên cạnh sự chỉ đạo của UBND thành phố, Quỹ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất, chú trọng hoạch định chiến lược hoạt động để hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển Quỹ thành một tổ chức tài chính vững mạnh và chuyên nghiệp; có vị thế, uy tín cao trong hệ thống các quỹ đầu tư phát triển địa phương của cả nước.

Thứ hai, thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ; tạo điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Quỹ. Rà soát, đề xuất mở rộng danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Thứ ba, tổng kết thực tiễn hoạt động; nghiên cứu, đề xuất bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của Quỹ; chủ động làm việc với các sở, ban, ngành để đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, xúc tiến cho vay.

Thứ tư, xây dựng phương án sử dụng hiệu quả nguồn vốn hoạt động, quay vòng vốn huy động linh hoạt; thực hiện tốt công tác giải ngân, kiểm tra, giám sát, dự báo kịp thời để góp phần hạn chế rủi ro.

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Quỹ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Thường xuyên xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Qua 16 năm hoạt động, có thể nói sự ra đời của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng phần nào hỗ trợ thành phố trong việc triển khai, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Tôi hy vọng trong thời gian đến, Quỹ sẽ thực hiện tốt hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh và triển khai toàn diện các lĩnh vực hoạt động; tiếp tục khẳng định sự đóng góp của Quỹ trong xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

Theo Báo Đà Nẵng