Khóa tập huấn: Hướng dẫn xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc cho bộ phận kinh doanh trong doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 6/10/2022, VCCI Đà Nẵng phối hợp cùng Vitis tổ chức Khóa tập huấn Hướng dẫn xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc cho bộ phận kinh doanh trong doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các công cụ quản lý hiệu quả, phân tích khả năng đạt được mục tiêu của tổ chức trong hoạt động kinh doanh thông qua việc xây dựng các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI)

Click view Image