Đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Đơn vị ông Lê Thanh Hùng (tỉnh Thanh Hóa) có 4 người lao động tham gia BHXH từ ngày 1/9/2021 (đã chuyển tiền đến cơ quan BHXH và kiểm tra khớp với ứng dụng VssID), nhưng sau ngày 30/9/2021 đơn vị mới báo tăng phát sinh với cơ quan BHXH qua Cổng dịch vụ công.

Ông Hùng hỏi, 4 người lao động này có được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN thì đối tượng được hỗ trợ gồm:

– Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH), không bao gồm các trường hợp: Người lao động đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

– Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Đối chiếu quy định nêu trên, 4 người lao động của đơn vị ông Hùng tại thời điểm ngày 30/9/2021 đơn vị chưa báo tăng phát sinh với cơ quan BHXH nên không thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Tuy nhiên, nếu trước khi làm việc tại đơn vị mà 4 người lao động này đã dừng tham gia BHTN trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 do chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định thì thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Về thời hạn thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định nêu trên đã hoàn thành.

Theo Báo Chính Phủ