Diện tích trên Giấy chứng nhận khác thực tế, xử lý thế nào?

Theo phản ánh của bà Hương Nguyên (Đồng Nai), năm 2014, đội đo đạc đo vẽ, lên bản đồ, tự thay đổi hiện trạng, biến lối mòn vừa một người lưu thông do gia đình bà tự mở thành con hẻm rộng 2-3m.

Việc này, gia đình bà Nguyên không được thông báo và cũng chưa từng đồng ý. Nay UBND xã căn cứ vào đó gửi thông báo, yêu cầu gia đình bà dỡ hàng rào, trả lại hiện trạng con đường (hàng rào đã có 30-40 năm).

Bà Nguyên gửi đơn thư yêu cầu xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan cũng như việc bản đồ 2014 là không đúng thực tế nhưng không được UBND xã trả lời, UBND xã lại tiếp tục cắm mốc giới trên đất nhà bà.

Bà Nguyên hỏi, UBND xã làm vậy có đúng quy trình hay không? Số liệu diện tích đất trên sổ hồng bị thiếu so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đó (vì một phần bị đưa vào đường hẻm) thì bà phải làm thủ tục gì, gửi cơ quan nào để xác minh lại diện tích thực tế?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Liên quan đến nội dung đo đạc làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất là vụ việc cụ thể cần phải kiểm tra, xác minh. Do đó, đề nghị bà có ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền của địa phương để yêu cầu xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với nội dung diện tích trên Giấy chứng nhận có chênh lệch so với thực tế đang sử dụng, đề nghị bà nghiên cứu quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013, Điều 24a và Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai để thực hiện theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để bà được biết.

Theo Báo Chính phủ