Việt Nam sẽ công bố một số sáng kiến, cam kết mới tại COP28