VCCI ủng hộ việc giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước

VCCI cho biết, cơ quan này “hoàn toàn ủng hộ việc giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 cho người dân và doanh nghiệp. Đây là chính sách tài khoá rất phù hợp trong bối cảnh suy thoái kinh tế của Việt Nam hiện nay”.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản trả lời Công văn số 5999/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ sửa đổi Nghị quyết 07/NQ-CP và dự thảo Quyết định của Thủ tướng sửa đổi Quyết định 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022.

Theo đó, VCCI “hoàn toàn ủng hộ việc giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 cho người dân và doanh nghiệp. Đây là chính sách tài khoá rất phù hợp trong bối cảnh suy thoái kinh tế của Việt Nam hiện nay”.

VCCI ủng hộ việc giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho người dân và doanh nghiệp.

Về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, VCCI đề nghị lựa chọn phương án 1, tức là giảm cho tất cả tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp dưới hình thức trả tiền hằng năm.

“Phương án này sẽ giúp đơn giản hoá thủ tục hành chính, do không cần thêm bước phân loại đối tượng nào bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời giảm rủi ro pháp lý cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế trong quá trình áp dụng” – Văn bản góp ý của VCCI nêu rõ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Trong trường hợp dự thảo được Chính phủ phê duyệt ban hành, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm, gia hạn vào khoảng 132.000 – 137.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho rằng, khoản tiền này sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp, cá nhân khi có thêm nguồn tài chính, sự hỗ trợ về dòng tiền để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân.

Theo Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp