Phó Chủ tịch VCCI nhận Giải thưởng cống hiến Công đoàn Viên chức Việt Nam

Tại Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng vinh dự nhận Giải thưởng cống hiến của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Ngày 1/10, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam có vị trí và vai trò rất quan trọng.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam hầu hết là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời là lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực tiễn.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh tới một số nội dung Công đoàn Viên chức Việt Nam cần thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cán bộ, đoàn viên hiểu đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị để có các giải pháp phát huy hơn nữa sức mạnh của đội ngũ và tổ chức công đoàn vì sự lớn mạnh của từng cơ quan, đơn vị…

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương mong muốn cán bộ, đoàn viên và người lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam tích cực tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng.

“Đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam phải là đội ngũ vững vàng về chính trị, tư tưởng; nhận thức đúng về quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng và tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy bản chất cách mạng, tính chiến đấu và tính tiên phong của giai cấp công nhân, để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh toàn diện trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo…”, ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định, nhiệm kỳ 2018-2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đoàn kết, phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt tuyệt đại đa số chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra.

Tại Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng vinh dự nhận Giải thưởng cống hiến của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

3 dấu ấn quan trọng có thể kể đến: Công đoàn Viên chức Việt Nam đã triển khai các phong trào như phong trào “Tham mưu giỏi – Phục vụ tốt”, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đi vào chiều sâu, thực sự trở thành động lực thôi thúc cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho cơ quan, đơn vị, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định, nhiệm kỳ 2018-2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn.

Công đoàn Viên chức đã có nhiều cố gắng, tìm tòi và triển khai các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động, mạnh dạn triển khai nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, phù hợp xu thế phát triển chung, phục vụ tốt nhất đoàn viên, người lao động.

Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những kết quả đạt được khá toàn diện, ấn tượng, hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng còn những hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục mà các đồng chí đã thẳng thắn nêu ra trong báo cáo chính trị trình tại đại hội.

Đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị phải tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ đoàn viên, người lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của tổ chức Công đoàn trước hết là nhiệm vụ tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, dự kiến có nhiều dự án luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động, đến hoạt động của tổ chức Công đoàn sẽ trình Quốc hội; cùng với đó, nhiều chủ trương mới của Đảng về công nhân, công đoàn sẽ tiếp tục được triển khai, cụ thể hóa; các cấp công đoàn Viên chức Việt Nam cần có giải pháp động viên, thông tin đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên để nghiên cứu, có đề xuất chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật.

Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn. Công đoàn Viên chức Việt Nam có đội ngũ đoàn viên chất lượng cao, có nhiều đoàn viên đang công tác ở lĩnh vực tham mưu về đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị.

Đại diện Công đoàn viên VCCI tham dự Đại hội.

Đặc biệt, tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng vinh dự nhận Giải thưởng cống hiến của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Giải thưởng cống hiến là phần thưởng của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng cán bộ công đoàn, đoàn viên là lãnh đạo cấp uỷ, lãnh đạo các cơ quan Trung ương có công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam có đóng góp xuất sắc trong thời gian dài cho hoạt động công đoàn của cơ quan, đơn vị và Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Giải thưởng ghi nhận và tạo động lực thúc đẩy sự cống hiến của đội ngũ cán bộ công đoàn và lãnh đạo cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan chuyên môn đối với hoạt động toàn diện của công đoàn các cấp. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp uỷ, cơ quan chuyên môn đối với tổ chức công đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp