Kinh tế khởi sắc nhưng doanh nghiệp vẫn cần trợ lực