[Gia Lai] Khắc phục các chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký công văn số 3489/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai các nội dung nhằm khắc phục các chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm 5 nhóm chỉ số: công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết; dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng; số hoá hồ sơ. Kết quả thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỉnh Gia Lai xếp hạng thứ 61/63 với 52,8/100 điểm. Cụ thể: nhóm chỉ số công khai, minh bạch đạt 10,7/18 điểm; nhóm chỉ số tiến độ, kết quả giải quyết đạt 16,5/20 điểm; nhóm chỉ số dịch vụ công trực tuyến 2/12 điểm; nhóm chỉ số thanh toán trực tuyến đạt 2/10 điểm; nhóm chỉ số mức độ hài lòng đạt 17,3/18 điểm; nhóm chỉ số số hoá hồ sơ đạt 4,3/22 điểm.

Gia Lai đang triển khai các giải pháp nhằm khắc phục các chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: Hà Duy

Ngày 1-6-2022, UBND tỉnh đã có văn bản số 1106/UBND-NC yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, đối chiếu Hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các Mã TTHC không còn dùng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Tuy nhiên đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông chưa khắc phục dẫn đến tình trạng vẫn còn 8.460 hồ sơ đồng bộ sai mã TTHC, 321.638 hồ sơ chưa được đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; chưa thống nhất số lượng TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thấp, tỉnh Gia Lai chỉ có 5/584 TTHC (chiếm 0,86%), thấp nhất cả nước, chưa đáp ứng yêu cầu Chính phủ (60%); nhiều cơ quan, đơn vị cập nhật, đăng tải Quyết định và nội dung dữ liệu TTHC trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu TTHC chậm trễ, quá hạn…

Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời nâng cao điểm các chỉ số trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng giải trình nguyên nhân, hướng khắc phục trong việc cập nhật, công khai các Quyết định công bố trễ hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20-12-2023. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố giải trình nguyên nhân còn tồn tại hồ sơ trễ hạn nhiều, số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thấp, chưa phát sinh hồ sơ thanh toán trực tuyến (trừ Sở Giao thông vận tải), số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20-12-2023 để tổng hợp chung.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý (2.474 hồ sơ); hoàn thành việc xây dựng, vận hành Hệ thống số hoá kết quả giải quyết TTHC; hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục các chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; báo cáo kết quả thực hiện và dự thảo văn bản chỉ đạo gửi về UBND tỉnh trước ngày 3-1-2024.

Theo Báo Gia Lai