Đến năm 2030, khu vực doanh nghiệp đóng góp 65 – 70% GDP của cả nước

Việt Nam đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp khoảng 65 – 70% GDP cả nước, khoảng 32 – 38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98 – 99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu…

Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 9/5/2024 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế; khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65 – 70% GDP cả nước, khoảng 32 – 38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98 – 99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu…

Đến năm 2030, khu vực doanh nghiệp đóng góp 65 - 70% GDP của cả nước- Ảnh 1.