Đề xuất giảm thuế một số mặt hàng để ổn định nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước

Mới đây, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu.

Bộ Tài chính dự tính giảm thuế suất thuế nhập khẩu thông thường của các mặt hàng “condensate” thuộc mã HS 2709.00.20. Ảnh: Internet.

Trong đó, dự thảo Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường được sửa đổi, bổ sung 2 nhóm nội dung. Đầu tiên là về chuyển đổi Biểu thuế nhập khẩu thông thường đảm bảo phù hợp với Danh mục AHTN 2022.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, hiện hành, Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường là 5% đối với 3.286 mã hàng và mức 0% đối với mặt hàng dầu mỏ thô (hiện các các mã hàng này đang được quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN là 0%). Danh mục biểu thuế này được xây dựng theo Danh mục AHTN 2017.

Hiện nay, Danh mục AHTN 2017 đã được thay thế bởi Danh mục AHTN 2022 với 21 Phần, 97 Chương, 1.228 nhóm ở cấp độ 4 số, 4.084 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 11.414 dòng cấp độ 8 số (tăng 601 dòng hàng). Danh mục AHTN 2022 có 335 mã hàng là các mã hàng được gộp từ các mã hàng khác nhau của Danh mục AHTN 2017 và 1.278 mã hàng là các mã hàng được tách từ các mã hàng khác nhau của Danh mục AHTN 2017. Từ đó, dẫn đến sự thay đổi về Danh mục hàng hóa áp dụng thuế suất thông thường ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg và các quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định này.

Sau khi chuyển đổi danh mục Biểu thuế nhập khẩu kèm theo dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì số mã hàng có mức thuế suất MFN bằng 0% tăng lên 3.318 mã hàng.

Theo đó, tại dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi mã số và mô tả của Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường theo Danh mục AHTN 2022 với mức thuế suất thông thường là 0% đối với dầu thô và 5% đối với các mặt hàng còn lại có mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN là 0%.

Nội dung thứ hai tại dự thảo Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường là sửa đổi, bổ sung một số nội dung để góp phần bình ổn thị trường, ổn định nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước. Cơ quan soạn thảo dự tính giảm thuế suất thuế nhập khẩu thông thường của các mặt hàng “condensate” thuộc mã HS 2709.00.20 từ 4,5% xuống 0%; mặt hàng T-DAO thuộc mã HS 2710.19.90 và mặt hàng VGO thuộc mã HS 2710.19.90 và mã HS 2710.20.00 từ 7,5% xuống 0%; mặt hàng Residue thuộc mã HS 2713.90.00 từ 5% xuống 0%; mặt hàng “propen (propylen)” thuộc mã HS 2901.22.00 từ 5% xuống 0%.

Theo Tạp chí Hải quan