[Đắk Lắk] (Infographic) Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Chương trình số 36-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Theo Báo Đắk Lắk