Chủ tịch nước: Nỗ lực của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp góp phần nâng cao vị thế Việt Nam

Sự nỗ lực của VCCI cùng cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam đã góp phần để “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống VCCI (27/4/1963-27/4/2023). Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước bày tỏ sự trân trọng, biểu dương những kết quả mà đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đánh giá cao sự cống hiến tận tụy, nhiệt huyết của các thế hệ lãnh đạo, nhân viên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong suốt 60 năm qua.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống VCCI (27/4/1963-27/4/2023).

60 năm nỗ lực cùng cộng đồng doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống VCCI, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời nhấn mạnh trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, VCCI đã phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, thúc đẩy sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Bước vào giai đoạn đổi mới đất nước với nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, VCCI đã chủ động tích cực, kịp thời tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước nhiều nội dung về kinh tế thương mại, phát triển doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia các tổ chức và liên kết kinh tế quốc tế và các Hiệp định thương mại song phương và đa phương.

“Là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng doanh nghiệp với Đảng và Nhà nước, VCCI đã kịp thời nắm tình hình, phản ánh và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, góp ý phản biện giám sát thực thi các chính sách, nghiên cứu khảo sát công bố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năng lực khai thác các FTA của doanh nghiệp Việt Nam, việc cải cách hành chính kinh doanh…, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tạo sức cạnh tranh tốt hơn cho nền kinh tế”, Chủ tịch nước khẳng định.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Tổ chức đại diện quốc gia của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã có hệ thống chi nhánh tại các vùng miền trên cả nước, có mạng lưới hội viên với trên 200 Hiệp hội doanh nghiệp và trên 200 nghìn doanh nghiệp.

Chủ tịch nước đồng thời nhấn mạnh: Tới hôm nay, VCCI – tổ chức đại diện quốc gia của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã có hệ thống chi nhánh tại các vùng miền trên cả nước, có mạng lưới hội viên với trên 200 Hiệp hội doanh nghiệp và trên 200 nghìn doanh nghiệp.

“Đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp nước ta sau gần 40 năm đổi mới đã có sự lớn mạnh vượt bậc với gần 1 triệu doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, cùng với trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, gần 30 nghìn HTX. Các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động, là công cụ đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Các doanh nghiệp tư nhân ngày càng đông đảo, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, xuất hiện nhiều doanh nhân thành đạt tầm quốc tế và các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, đủ sức cạnh tranh với nước ngoài”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định.

Đồng thời cho biết cùng với đó, gần 30 nghìn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam.

Từ một nước đói nghèo, bị tàn phá bởi chiến tranh và nhiều năm bị cấm vận, đến năm 2022, nước ta đã trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nằm trong nhóm 25 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế, hàng hoá sản phẩm Việt Nam đã đến với người tiêu dùng của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, đời sống người dân được cải thiện và nâng cao.

Chủ tịch nước khẳng định: “Sự nỗ lực của VCCI cùng cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam đã góp phần để “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi bày tỏ sự trân trọng, biểu dương những kết quả mà đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đánh giá cao sự cống hiến tận tuỵ, nhiệt huyết của các thế hệ lãnh đạo, nhân viên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 60 năm qua”.

Đặc biệt, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm ủng hộ tạo điều kiện cho sự phát triển lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Xác định đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là lực lượng nòng cốt chủ lực trong xây dựng phát triển kinh tế đất nước.

Chủ tịch nước khẳng định: “Sự nỗ lực của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam đã góp phần để “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân vẫn còn những hạn chế bất cập về kiến thức, sự am hiểu pháp luật, kinh nghiệm quản lý, kỹ năng, khả năng cạnh tranh và hội nhập… Một bộ phận doanh nhân thiếu văn hoá kinh doanh và trách nhiệm xã hội chưa tự giác tuân thủ pháp luật, vì lợi ích đã thoả hiệp thậm chí câu kết với những phần tử thoái hoá, biến chất của bộ máy nhà nước làm phát sinh tiêu cực xã hội.

Trong giai đoạn phát triển mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đồng lòng nỗ lực khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

“Một trong những yêu cầu đòi hỏi quan trọng để đạt được khát vọng và mục tiêu cao đẹp này là xây dựng được đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, đủ năng lực ngang tầm khu vực và thế giới”, Chủ tịch nước khẳng định.

Năm định hướng phát triển

Chủ tịch nước đồng thời trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân một số nội dung.

Thứ nhất, mỗi lực lượng trong xã hội đều có vị trí và vai trò quan trọng, nhưng để đất nước giàu mạnh phải trông chờ vào đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. Đây là lực lượng tiên phong chủ lực trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh và bảo đảm độc lập tự chủ của nền kinh tế. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, có kiến thức và trình độ có ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc mạnh mẽ, có bản lĩnh vững vàng, khả năng hội nhập cao là trăn trở và ưu tiên của Đảng và Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế.

“Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp luôn gắn liền với hoàn thiện thể chế phát triển mà trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo pháp luật, khuyến khích doanh nhân làm giàu chính đáng cho mình và cho đất nước, xóa bỏ mọi rào cản, định kiến tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân cả về số lượng và chất lượng khuyến khích hình thành các tập đoàn Kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế. Phấn đấu đến hết năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt từ 60-65%”. – Chủ tịch nước nói.

Thứ hai, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc bao hàm và nâng đỡ cho khát vọng làm giầu chân chính của mỗi người. Mỗi doanh nhân phải luôn trăn trở với vận vận của đất nước nuôi dưỡng khát vọng vươn lên nhận thức rõ cơ hội và thách thức để phát triển doanh nghiệp.

“Hơn lúc nào hết giữa bối cảnh tình hình thế giới trong nước có nhiều thời cơ khó khăn thách thức đan xen như hiện nay đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải vững chí lớn có tầm nhìn chiến lược, coi trọng phát huy nội lực, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ lấy đó làm nền tảng sức mạnh để nâng cao năng lực quản trị năng suất lao động năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đồng thời, đội ngũ doanh nhân cần chú trọng bồi dưỡng và phát huy sức mạnh mềm của cộng đồng doanh nghiệp, coi đạo đức văn hóa kinh doanh là yếu tố cốt lõi trong phát triển của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Phải tăng cường đoàn kết hợp tác trong sản xuất kinh doanh, phát triển các mô hình liên kết theo chuối giá trị chuỗi cung ứng..tạo sức mạnh của thương hiệu Việt trên thương trường, hội nhập quốc tế thành công, mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế theo tinh thần “cùng thành công, cùng thắng”.

“Mỗi doanh nhân phải nhận thức rõ vai trò của mình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết hợp tác của công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phải quan tâm xây dựng mối quan hệ tiến bộ hài hòa trong doanh nghiệp đảm bảo tốt việc làm thu nhập và phát triển nghề nghiệp tài năng của người lao động”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu.

Thứ ba, tuân thủ pháp luật, luôn đặt lợi ích của doanh nghiệp cá nhân gắn liền với lợi ích của đất nước, lợi ích cộng đồng là điều kiện để doanh nghiệp phát triển lành mạnh và bền vững. Chủ tịch nước yêu cầu mỗi doanh nhân phải nhận thức sâu sắc về pháp luật biết điều gì đúng để làm, để phát huy và điều gì sai không nên làm.

Chủ tịch nước khẳng định với cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân: “Việc xử lý sai phạm với một với một số doanh nghiệp cá nhân trong thời gian qua chính là yêu cầu đề cao thượng tôn pháp luật, là việc bắt buộc phải làm để môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh công bằng minh bạch hơn cho các doanh nghiệp, để lợi ích chính đáng thuộc về người làm ra nó và xã hội, để loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất trong cơ quan nhà nước”.

Chủ tịch nước chia sẻ với các doanh nghiệp, doanh nhân về những thách thức khó khăn đang gặp phải, tuy nhiên cho rằng những thách thức này cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân tự đổi mới mình, để trở nên mạnh mẽ hơn vượt qua khó khăn, xây dựng bằng được uy tín thương hiệu Việt để hàng hóa dịch vụ Việt Nam có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế.

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp cần hướng tới việc khơi dậy và khuyến khích cổ vũ mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, khát vọng làm giàu chân chính trong xã hội phát triển doanh nghiệp không chỉ hướng tới tạo ra các tỷ phú mà hơn nữa phải tạo ra các tập đoàn kinh tế lớn, có tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế, sở hữu công nghệ tiên tiến, công nghệ lõi hoạt động ở tầm đa quốc gia.

Bên cạnh đó phát triển bền vững cả về kinh tế bền vững về xã hội và môi trường đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến tương lai.

Để giúp các doanh nghiệp phát triển, Chủ tịch nước khẳng định: Đảng và Nhà nước đã và đang có nhiều giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, không ngừng hoàn thiện khung pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính cải cách tư pháp, giữ nguyên tắc không hình sự hóa các quan hệ kinh tế tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh an toàn để các doanh nghiệp thuận lợi gia nhập thị trường và khởi nghiệp không ngừng phát triển.

Thứ tư, VCCI cùng các doanh nghiệp có vai trò nhiệm vụ quan trọng trong tập hợp phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, là Tổ chức xã hội chính trị nghề nghiệp do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đại diện quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân và người sử dụng lao động ở Việt Nam, nên phải thực sự là trung tâm tập hợp đoàn kết và hỗ trợ, là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp giúp doanh nghiệp Việt Nam hội nhập thành công, là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nên toàn phải chuyển tải được mong muốn chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp, thực tiễn sản xuất kinh doanh vào quá trình xây dựng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch nước đề nghị VCCI tiếp tục tích hơn nữa trong phối hợp với các địa phương để cải tiến môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xây dựng các mô hình liên kết hợp tác phát triển kinh tế các vùng có địa phương. Tiếp tục thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và kinh doanh bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nhân doanh nghiệp. Đẩy mạnh tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp, tập hợp kết nối hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. VCCI và các hiệp hội cần tiên phong xây dựng hệ giá trị chuẩn mực đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh phù hợp với đạo đức văn hóa Việt Nam với tinh hoa văn hóa kinh doanh quốc tế đề cao tinh thần dân tộc trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.

Thứ năm, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong quá trình đổi mới đất nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận hữu cơ quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam. Thời gian tới Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng như hội nhập quốc tế, đây là cơ hội cho các doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư tại Việt Nam.

“Việt Nam cam kết tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật và các điều ước hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết”, Chủ tịch nước khẳng định.

Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập VCCI, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định đây là sự kiện ghi dấu bước trưởng thành, phát triển của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đảng, Nhà nước. Chủ tịch nước mong muốn VCCI tiếp tục phát huy truyền thống, Lãnh đạo Liên đoàn cùng tập thể Ban chấp hành, cán bộ nhân viên Liên đoàn cùng cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp hãy nêu cao tinh thần yêu nước và tự tôn dân tộc, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp vững mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công khát vọng trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Chủ tịch nước đề nghị VCCI cần chủ động tích cực hơn nữa trong phối hợp với các địa phương để cải tiến môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đồng thời chúc đội ngũ cán bộ nhân Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các doanh nhân doanh nghiệp gặt hái nhiều thành công.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, thay mặt VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công đã cảm ơn những ghi nhận của Chủ tịch nước và những ý kiến chỉ đạo đối với hoạt động của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.

VCCI và cộng đồng doanh nghiệp xúc động tự hào được Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những đóng góp và vai trò của giới doanh nghiệp cùng VCCI với đất nước.

“Chủ tịch nước đã khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm ủng hộ sự phát triển, bền vững, lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp; đánh giá doanh nhân doanh nghiệp là đội ngũ tiên phong, chủ lực trong việc thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phát triển đất nước. Chủ tịch nước cũng yêu cầu mỗi doanh nghiệp phải luôn trăn trở với sự phát triển của đất nước, phải có khát vọng vươn lên”, Chủ tịch VCCI nhắc lại và khẳng định cộng đồng doanh nghiệp xin được tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước về 5 nội dung quan trọng và sẽ nghiên cứu triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thay mặt VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch VCCI bày tỏ kỳ vọng Chủ tịch nước luôn quan tâm chỉ đạo và ủng hộ cho sự phát triển của cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp.

“Hành trình 60 năm qua của VCCI thật đáng tự hào, nhưng chặng đường phái trước còn không ít khó khăn thử thách, Chủ tịch VCCI tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp kịp thời của các Ban, Bộ ngành từ Trung ương đến địa phương; của các tổ chức đối tác trong và ngoài nước, tập thể Ban chấp hành VCCI và đội ngũ cán bộ, nhân viên hội viên VCCI nguyện đoàn kết gắn bó, phát huy truyền thống, thành tựu 60 năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để vượt qua mọi trở ngại, thu được nhiều kết quả to lớn hơn nữa”, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Đồng thời, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ liên kết, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp bền vững, văn minh hội nhập và ngang tầm thế giới. Cùng phấn đấu xây dựng Việt Nam đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh hạnh phúc.

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp