Xuất hóa đơn năm 2023 cho dịch vụ năm 2022, áp dụng mức thuế nào?

Công ty bà Đặng Thị Thu Trang (Đồng Nai) có sử dụng một số dịch vụ thuê ngoài thuộc diện được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% và đã áp dụng trong năm 2022, nay còn một kỳ thanh toán cuối cho chi phí dịch vụ tháng 12/2022, kết thúc cung cấp dịch vụ vào 25/12/2022.

Do công ty bà Trang cần rà soát và điều chỉnh chi phí nên sau ngày 1/1/2023 mới có thể xuất hóa đơn.

Bà Trang hỏi, công ty bà xuất hóa đơn sau ngày 1/1/2023 cho chi phí dịch vụ sử dụng trước 31/12/2022 thì tính thuế GTGT là 8% hay 10%? Hiện có hướng dẫn nào để xác định với bên cung cấp về thuế GTGT không?

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định thời điểm lập hóa đơn:

“… 2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: Kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng)”.

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ:

“1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022″.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp công ty của bà sử dụng dịch vụ thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ, nếu thời điểm lập hóa đơn từ ngày 1/2/2022 đến 31/12/2022 thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%. Kể từ ngày 1/1/2023, mức thuế suất thuế GTGT được thực hiện theo quy định Luật Thuế GTGT hiện hành.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để công ty biết và thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Báo Chính Phủ