Thay đổi quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại Na Uy

Quy định thực hiện một số quy định của EU thay đổi mức giới hạn (MRL) đối với dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Ngày 02 tháng 5 năm 2022, Cơ quan An toàn Thực phẩm Na Uy đã ban hành quy định sửa đổi các quy định về dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Quy định thực hiện một số quy định của EU thay đổi mức  giới hạn (MRL) đối với dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Các quy định thực hiện các quy định của EU trong danh sách dưới đây, cũng như phụ lục của Quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (EC) số 396/2005:

 • *2021/1531: aclonifen, acrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, etirimol, pentiopyrad, picloram và Pseudomonas sp. chủng DSMZ 13134.
 • *2021/1771: kéo dài thời hạn trước khi MRLs áp dụng cho lá củ cải, một sản phẩm mới trong Phụ lục I của Quy định 396/2005 (Quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật).
 • *2021/1795: terbuthylazine (sửa đổi theo Quy định 2021/618).
 • *2021/1804: bentazone trong đậu Hà Lan có vỏ.
 • *2021/1807: acibenzolar-S-methyl, chiết xuất nước ngọt của cây Lupinus albus, azoxystrobin, clopyralide, cyflufenamide, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oxatiapiproline, tebufenozide và thiabendazole.
 • *2021/1810: cyprodinil trong quả việt quất, nam việt quất, nho và quả lý gai.
 • *2021/1841: 6-benzyladenine và aminopyralide.
 • *2021/1842: flupyradifuron và axit difluoroacetic.
 • *2021/1864: amisul bromine, flubendiamide, meptyldinocap, metaflumizone và propineb.
 • *2021/1881: imidacloprid.
 • *2021/1884: chloranthraniliprol trong cây họ đậu.
 • *2021/2202: acequinocyl, Bacillus subtilis chủng IAB / BS03, emamectin, flutolanil và imazamox.
 • *2022/85: flonicamide.
 • *2022/93: acrinatrin, fluvalinate, folpet, fosetyl, isofetamide, Pepino Mosaic Virus, chủng EU, loại nhẹ Abp1, Pepino Mosaic Virus, chủng CH2, loại nhẹ Abp2, Spinetoram và spirotetramate.
 • Theo Tạp chí Công Thương