Quyết định thay đổi Trưởng ban BQL Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV giai đoạn 2021 – 2025

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cử bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 thay ông Phan Chí Hiếu, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã được điều động, bổ nhiệm vị trí công tác mới.

Trên cơ sở Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày 09 tháng 02 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-BTP về việc thay đổi Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cử bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025, thay ông Phan Chí Hiếu, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã được điều động, bổ nhiệm vị trí công tác mới.

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 sau khi kiện toàn theo Quyết định số 150/QĐ-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, gồm:
1. Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;
2. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;
3. Ông Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;
4. Ông Lê Tuấn Phong, Phó Chánh Văn phòng Bộ – Thành viên Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;
5. Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật – Thành viên Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;
6. Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp – Thành viên Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;
7. Ông Tạ Thành Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Thành viên Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;
8. Bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật – Thành viên Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;
9. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế – Thành viên Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;
10. Ông Trần Minh Sơn, Trưởng Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành – Thành viên Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Theo Hỗ trợ Pháp lý dành cho DN