Đơn vị sự nghiệp công lập dự toán theo năm

Việc lập dự toán của đơn vị sự nghiệp công phải được thực hiện hàng năm, gửi cơ quan quản lý cấp trên để xem xét, thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đơn vị bà Ngô Thúy Hằng là đơn vị sự nghiệp loại 2 (tự chủ chi thường xuyên). Theo Điều 35 Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ: “Căn cứ phương án tự chủ tài chính do các đơn vị sự nghiệp công đề xuất (không bao gồm phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công tại điểm a khoản 2 Điều này), cơ quan quản lý cấp trên xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định và xác định kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu phí được để lại chi; kinh phí ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (trường hợp tại thời điểm thẩm định phương án tự chủ tài chính xác định được kinh phí đặt hàng cho đơn vị); dự kiến phân loại các đơn vị trực thuộc theo mức độ tự chủ tài chính, tổng hợp phương án phân loại và dự toán thu, chi của các đơn vị sự nghiệp công, có văn bản gửi cơ quan tài chính cùng cấp (Bộ Tài chính, cơ quan tài chính ở địa phương theo phân cấp) xem xét, có ý kiến.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 12 Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính: “đơn vị sự nghiệp công lập dự toán theo quy định tại khoản 1 điều này, gửi cơ quan quản lý cấp trên để xem xét thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước”.

Bà Hằng hỏi, từ năm thứ 2 trở đi của thời kỳ ổn định 5 năm đơn vị bà có phải trình dự toán cấp có thẩm quyền phê duyệt không hay đơn vị tự duyệt dự toán?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Việc lập dự toán của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Điều 12 Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/09/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

“1. Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dự toán thu, chi ngân sách và cung cấp hoạt động dịch vụ thuộc phạm vi, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và Điều 32 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP”

“2. Đơn vị sự nghiệp công lập dự toán theo quy định tại khoản 1 Điều này, gửi cơ quan quản lý cấp trên để xem xét, thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”

Căn cứ quy định trên, việc lập dự toán của đơn vị sự nghiệp công phải được thực hiện hàng năm, gửi cơ quan quản lý cấp trên để xem xét, thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Do đó, đề nghị đơn vị thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Theo Báo điện tử Chính phủ