[Quảng Trị] Dự kiến kinh phí phát triển kinh tế đêm ở Quảng Trị là gần 15.000 tỷ đồng