Đưa Tây Nguyên ra khỏi “vùng trũng” trong phát triển ngoại thương