[Đà Nẵng] Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện phát triển công nghiệp theo Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông (viết tắt là Sở TTTT), VCCI Đà Nẵng xin thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 270/2019/NQ- HĐND, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng
Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 100% vốn trong nước, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có trụ sở chính đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp công nghệ thông tin)..

2. Điều kiện hỗ trợ
Tổ chức, doanh nghiệp nêu trên đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, nghĩa vụ đối với người lao động và đáp ứng một trong các điều kiện sau:
– Có kim ngạch xuất khẩu phần mềm, nội dung số đạt trên 100.000 USD/năm. Đối với tổ chức, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi lần sau, kim ngạch xuất khẩu phần mềm, nội dung số phải cao hơn 15% so với giá trị trong thời điểmđược hưởng ưu đãi lần trước gần nhất.
– Có sản phẩm công nghệ thông tin được nhận các giải thưởng: Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Sao Khuê, Nhân tài Đất Việt.
– Có một trong các sản phẩm phần mềm, nội dung số, điện tử tích hợp mang tính hệ thống hoặc có nền tảng riêng, sử dụng công nghệ mới, đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng thực tế.

3. Nội dung và mức kinh phí hỗ trợ
Theo quy định tại Chương II Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND. Nội dung hỗ trợ bao gồm các nhóm chính sách sau:
– Hỗ trợ cơ sở hạ tầng;
– Hỗ trợ đào tạo, xây dựng quy trình sản xuất phần mềm, nội dung số;
– Hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường;
– Hỗ trợ nghiên cứu khoa học;
– Hỗ trợ lãi suất vay vốn.

4. Thành phần hồ sơ đăng ký
Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND, cụ thể:
a) Đối với điều kiện xét hỗ trợ
– Văn bản đề nghị hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp: bản chính (theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND);
– Văn bản xác nhận của cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội (bản sao có chứng thực) về việc tổ chức, doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và nghĩa vụ đối với người lao động.
– Tài liệu chứng minh (bản sao có chứng thực) tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện xét hỗ trợ theo khoản 2 Thông báo này (hoặc Điều 3 Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND), bao gồm một trong các thành phần sau:
+ Hóa đơn và chứng từ liên quan đến hoạt động xuất khẩu phần mềm của năm đạt điều kiện hỗ trợ.
+ Các tài liệu chứng minh tổ chức, doanh nghiệp đã nhận giải thưởng.
+ Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ khác (nếu có) liên quan đến việc triển khai sản phẩm phần mềm, nội dung số, điện tử tích hợp mang tính hệ thống hoặc có nền tảng riêng, sử dụng công nghệ mới.
b) Đối với nội dung đề nghị hỗ trợ
Tài liệu chứng minh (bản sao có chứng thực) tương ứng với từng nội dung đề nghị hỗ trợ, cụ thể:
– Trường hợp hỗ trợ cơ sở hạ tầng: Hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ có liên quan đến việc thuê mặt bằng, thuê lưu ký website, thuê máy chủ, thuê chỗ đặt máy chủ, dịch vụ lưu trữ dữ liệu, dịch vụ an toàn an ninh thông tin.

– Trường hợp hỗ trợ khóa đào tạo: Hóa đơn và các chứng từ khác liên quan đến việc đào tạo; Chứng chỉ/văn bản chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo của từng cá nhân tham gia đào tạo; Hợp đồng lao động của các đối tượng được đào tạo.
– Trường hợp hỗ trợ xây dựng quy trình sản xuất phần mềm, nội dung số: Giấy chứng nhận quy trình sản xuất phần mềm theo chuẩn CMMI, Scrum, Agile hoặc tương đương; Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ khác (nếu có).
– Trường hợp hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường:
+ Hỗ trợ chi phí đăng ký lần đầu bảo hộ bản quyền phần mềm trong nước: Các chứng từ liên quan đến việc đăng ký bảo hộ.
+ Hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm, hội thảo chuyên ngành và Hỗ trợ tham gia đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư nước ngoài: Áp dụng theo trình tự thủ tục của Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng.
+ Hỗ trợ quảng bá thông tin: Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn hoặc các chứng từ khác liên quan đến chi phí đã thực hiện về quảng bá sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng.
– Trường hợp hỗ trợ lãi suất vay vốn: Áp dụng theo trình tự thủ tục của Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn đầu tư các dự án phát triển kinh tế- xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố.

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ
a) Hồ sơ gồm 03 bộ, trong đó 01 bộ bản sao chứng thực, 02 bản sao hoặc 01 bản sao chứng thực và 01 bản điện tử PDF dưới dạng chuẩn có ký số.
b) Hồ sơ nộp qua ô một cửa số 23 – Sở Thông tin và Truyền thông tại tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng. Thông tin chi tiết liên hệ Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại: 0236.3881888 (nhánh 423), di dộng: 0914 486 489 (chị Thúy Hà) hoặc phòng Đầu tư và Hạ tầng số, Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại: 0236.3800.800 để được hỗ trợ.

Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND (VanBanGoc_270.2019.NQ.HĐND)