[Quảng Nam] Tập trung hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 106 (ngày 18/7/2023) của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Theo Báo Quảng Nam