[Bình Định] Hơn 248 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số, miền núi và giảm nghèo bền vững

BĐ) – UBND tỉnh vừa phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, với số tiền hơn 248 tỷ đồng.

Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN được phân bổ hơn 138 tỷ đồng để thực hiện các dự án như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống trong vùng DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; phát triển giáo dục, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch…

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030 nhằm giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Trong ảnh: Nuôi cá nước ngọt trên hồ Định Bình (huyện Vĩnh Thạnh). Ảnh: N. HÂN

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kinh phí được phân bổ gần 110 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH huyện nghèo (huyện An Lão), các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; phát triển giáo dục, tạo việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo…