7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch đạt 195,42 tỷ USD, giảm 10,3%