Hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

 

 

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập qua biên giới phát sinh trong kỳ tại Việt Nam và tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập qua biên giới theo quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

Theo đó, dự thảo hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP như sau: Chậm nhất là ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới phải báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới phát sinh trong kỳ tại Việt Nam theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01/BC ban hành kèm theo Thông tư này bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử cho Bộ Tài chính.

Chậm nhất là ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam có tham gia liên danh với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải báo cáo tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới phát sinh trong kỳ theo mẫu quy định tại phụ lục số 02/BC ban hành kèm theo Thông tư này bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử cho Bộ Tài chính.

Dự thảo cũng hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ tại Nghị định số 17/2012/NĐ-CP như sau: Chậm nhất là ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới phát sinh trong định kỳ 6 tháng tại Việt Nam bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử cho Bộ Tài chính (theo mẫu Phụ lục số 03/BC Thông tư này).

Chậm nhất là ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm, doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam báo cáo về tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới phát sinh trong định kỳ 6 tháng bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử cho Bộ Tài chính (theo mẫu Phụ lục số 04/BC Thông tư này).

Cơ quan nhận thông báo, báo cáo là Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán).

Thông báo, báo cáo định kỳ được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. Các thông báo, báo cáo định kỳ được gửi bằng một trong các phương thức sau: Gửi trực tiếp; gửi qua dịch vụ bưu chính; gửi qua hệ thống thư điện tử; các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

 Theo LP(Báo Chính phủ)