Hướng dẫn áp dụng C/O đối với mặt hàng đường mía nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến vướng mắc C/O đối với mặt hàng đường mía nhập khẩu.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, đơn vị có số thu lớn nhất trong 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Đối với việc thông quan hàng hóa, Điều 27 Luật Hải quan quy định trong trường hợp chờ kết quả kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa, hàng hóa nhập khẩu được thông quan theo quy định nhưng không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, số thuế chính thức phải nộp căn cứ vào kết quả kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa.

Theo đó, đối với các lô hàng đường mía đủ điều kiện nhập khẩu, trong thời gian chờ kết quả xác minh tính hợp lệ của C/O , hàng được thông quan theo quy định.

Đối với thuế suất áp dụng, Điều 19 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định: trong thời gian chờ kết quả xác minh, người khai hải quan khai thuế theo mức thuế suất MFN hoặc thuế suất thông thường đối với trường hợp xác minh xuất xứ hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc cơ quan hải quan áp dụng mức thuế suất nhập khẩu theo mức thuế suất đã áp dụng tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với trường hợp xác minh xuất xứ hàng hóa trong quá trình kiểm tra sau thông quan.

Theo đó, đối với hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đang chờ xác minh C/O thì tạm thời không được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt và bị áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp theo quy định.

Theo Tạp chí Hải Quan