Hàng sản xuất XK được NK tại chỗ giữa hai doanh nghiệp nội địa không được miễn thuế

Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chỉ quy định miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, không quy định miễn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu được nhập khẩu tại chỗ giữa hai doanh nghiệp nội địa.

Tập đoàn quốc tế Pouchen kiến nghị sửa chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu được quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP tương tự như chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để gia công.

Hoạt động sản xuất hàng công nghệ cao tại các doanh nghiệp chế xuất. Ảnh: H.Nụ

Tập đoàn quốc tế Pouchen cho rằng, quy định về chính sách thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu nêu tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP chưa phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, khoản 3 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định “hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ” thuộc đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu.

Cũng tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định “nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu” thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Với các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho rằng, Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chỉ quy định miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, không quy định miễn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu được nhập khẩu tại chỗ giữa hai doanh nghiệp nội địa.

Thẩm quyền ban hành các quy định về miễn thuế theo quy định tại khoản 24 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Quốc Hội đã giao cho Chính phủ quy định chi tiết về các trường hợp miễn thuế.

Do đó, quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ được Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu giao.

Theo Tạp chí Hải quan