Gỡ vướng khai thuế thay, nộp thuế thay khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại

Ngày 19/10/2022, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3870/TCT-DNNCN hướng dẫn doanh nghiệp gỡ vướng trong khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước đó, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 13/2021/CV-KETO ngày 30/12/2021 của Công ty 4 Oranges Co., LTD về việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Giải đáp băn khoăn của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cho hay, quy định về hình thức khuyến mại đối với quà tặng khuyến mại đã được nêu rõ tại Điều 92 Luật Thương mại số 36/2005/QH11. Theo đó, có 9 hình thức khuyến mại:

Một là, đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

Hai là, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

Ba là, bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Bốn là, bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

Năm là, bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

Sáu là, bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

Bảy là, tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

Tám là, tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Chín là, các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Trong khi đó, tại khoản 10, Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007 của Quốc hội có quy định rõ, thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty tặng hiện vật là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng cho khách hàng không kèm theo việc mua, bán hàng hóa thì khoản quà tặng mà khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng.

Trường hợp Công ty chi hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho hộ khoán đạt doanh số thì thực hiện theo quy định tại điểm đ, Khoản 5, Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Bên cạnh đó, đối với hình thức thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại, ngày 09/02/2022, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 346/TCT-DNNCN hướng dẫn khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho hộ khoán.

Khoản thuế Công ty nộp thay cho khách hàng nhận quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại còn được quy định tại Khoản 2, Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03/6/2008 của Quốc hội. Theo đó, để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần có các điều kiện như: Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu; Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng; Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

Việc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước được coi là thanh toán qua ngân hàng.

Tại khoản 5, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19/6/2013 của Quốc hội cũng quy định rõ các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trong đó, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty 4 Oranges Co., LTD chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,… cho cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân thì Công ty không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thuế nộp thay cho cá nhân.

Theo Tạp chí Tài chính