Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu?

Tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định trường hợp đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Bà Phan Thị Hồng (tỉnh Long An) là Phó Chủ tịch xã, nghỉ việc năm 2020, tổng thời gian tham gia BHXH là 14 năm 6 tháng. Bà Hồng hỏi, khi bà đủ tuổi nghỉ hưu thì có được nhận lương hưu nếu đóng tiếp 6 tháng BHXH theo quy định hay phải đóng tiếp BHXH tự nguyện 5 năm 6 tháng nữa mới được hưởng lương hưu?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định trường hợp đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp bà Hồng là Phó Chủ tịch xã, nghỉ việc từ năm 2020, đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2022, có 14 năm 6 tháng tham gia BHXH bắt buộc thì chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu. Do đó, bà Hồng có thể đóng tiếp BHXH tự nguyện theo các phương thức đóng như hàng tháng, 3 tháng một lần… hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ 20 năm tham gia BHXH và hưởng lương hưu tại tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Theo Báo Chính phủ