MỜI CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA TRẢ LỜI KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN THỊ XÃ, THÀNH PHỐ – DDCI QUẢNG NAM 2023

Năm 2023, tỉnh Quảng Nam triển khai đánh giá chất lượng năng lực điều hành các Sở, Ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh thông qua Bộ chỉ số DDCI Quảng Nam 2023 do VCCI Đà Nẵng thực hiện. Quá trình điều tra, khảo sát lấy ý kiến đánh giá của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh (gọi chung là cộng đồng doanh nghiệp) được thực hiện gần 03 tháng thông qua hình thức khảo sát trực tiếp và gián tiếp.

+ Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số DDCI Quảng Nam của UBND tỉnh Quảng Nam: tại đây

+ Thư ngỏ mời tham gia trả lời khảo sát DDCI của UBND tỉnh Quảng Nam 2023: tại đây

+ Tham gia khảo sát trực tuyến DDCI Quảng Nam 2023: tại đây

Trên cơ sở các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, kết quả khảo sát là nguồn thông tin quý giá giúp tỉnh Quảng Nam và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau giám sát để cải thiện mọi mặt từ thái độ đến chất lượng, năng lực điều hành của các cơ quan và địa phương thuộc tỉnh. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Nam rất mong cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dành thời gian trả lời trung thực, khách quan những câu hỏi trong Phiếu khảo sát đánh giá các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã thành phố – DDCI Quảng Nam 2023 do VCCI Đà Nẵng thực hiện.

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Tiến Hiệp – Điện thoại: 0777.619.702/ 02363.835654