Khoá đào tạo: Nhận diện rủi ro trong quản lý thuế về giao dịch liên kết và những vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2023 ngày 22/11

👏🥰👏 Ngày 22/11/2023 tại Đà Nẵng, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức Khoá đào tạo: Nhận diện rủi ro trong quản lý thuế về giao dịch liên kết và những vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2023

Click view Image