Khóa đào tạo “Nghiệp vụ đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng – QAQC”

Ngày 27/10/2023 tại Đà Nẵng, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức khóa đào tạo “Nghiệp vụ đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng – QAQC” . Khóa đào tạo giúp các doanh nghiệp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ đảm nhiệm công tác Đảm bảo chất lượng (QA), Kiểm soát chất lượng (QC/KCS) hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất lượng ngày càng có hiệu lực và hiệu quả, cũng như cải tiến năng suất chất lượng.

 

 

Click view Image