Hiệp định đối tác tự nguyện và vai trò của DN, HHDN và tổ chức XH

Sáng ngày 12/12/2018. VCCI Đà Nẵng phối hợp cùng Trung tâm giáo dục và phát triển (CED) tổ chức hội thảo: “Tăng cường vai trò của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để tham gia và thực hiện hiệu quả Hiệp định đối tác tự nguyện VPA”. Trong hội thảo, bà Tô Kim Liên Giám đốc (CED) đã giới thiệu về Hiệp định VPA-FLEGT cũng như vai trò, chức năng và thành phần của nhóm nòng cốt trong việc thực thi Hiệp định. Thông qua hội thảo, các doanh nghiệp và hiệp hội lâm nghiệp thấy được tác động của Hiệp định trong việc bảo vệ rừng và thúc đẩy công động doanh nghiệp trong lĩnh vực lâm nghiệp phát triển xuất nhập khẩu sang thị trường EU.

Click view Image