Lớp đào tạo: Hướng dẫn các vướng mắc khi lập, kiểm tra báo cáo quyết toán và kiểm tra sau thông quan

🎉🎉🎉Ngày 09/12/2023 tại Đà Nẵng, VCCI Miền Trung- Tây Nguyên tổ chức lớp đào tạo: Hướng dẫn các vướng mắc khi lập, kiểm tra báo cáo quyết toán và kiểm tra sau thông quan

Click view Image