Array
(
  [data] => Array
    (
      [q] => 
      [province_id] => 48
      [total_rows] => 1
      [start] => 0
      [limit] => 200
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [logo_img] => http://hoivien.vccidanang.vn/uploads/logo-vicosimexpng-1582702116.png
              [profession_group] => B
              [profession_code] => B89
              [profession_name] => Khai khoáng chưa được phân vào đâu
              [id] => 34496
              [company_code] => 
              [company_code_kt] => 
              [company_name] => Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam
              [company_name_en] => VICOSIMEX
              [tax_no] => 0300635748
              [address] => Số 312 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung. Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng
              [phone] => 3787556 / 557
              [fax] => 05103871531
              [date_join] => 2003-01-01
              [date_pause] => 
              [date_create] => 2016-03-02 01:53:18
              [user_create] => 4
              [date_update] => 2023-04-24 09:33:19
              [user_update] => 49
              [is_member] => 1
              [description] => 
              [email] => ansi@vicosimex.com.vn
              [website] => http://www.vicosimex.com.vn
              [status] => 1
              [slug] => CN.Công ty CP XNK Dịch vụ & đầu tưViệt Nam
              [job_group] => 2
              [provinceid] => 48
              [date_init] => 1998-10-17
              [company_type_id] => 1
              [company_type_name] => 0
              [owner_id] => 
              [owner_name] => Ông Võ Văn Kiệt - TGĐ
              [owner_address] => 0913.401.731
              [director_id] => 446
              [director_name] => Ông Võ Văn Kiệt 
              [director_address] => 1958-01-25
              [director_phone] => 01223434549
              [director_mail] => kietvico@gmail.com
              [job_id] => 96
              [job_code] => 
              [job_name] => 
              [job_desc] => 
              [job_main] => Kinh doanh tổng hợp.
              [employee_num] => 141
              [nnkd_code] => 0
              [gcn_dkkd_num] => 0300635748-002
              [dkkd_date] => 2000-09-25
              [von_nha_nuoc] => 0
              [von_nha_nuoc_donvi] => 1
              [von_nuoc_ngoai] => 0
              [von_nuoc_ngoai_donvi] => VND
              [von_khac] => 0
              [von_khac_donvi] => VND
              [rate] => 1
              [dev_person] => 7
              [is_updated] => 0
              [statux] => 1
              [address2] => Số 312 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung. Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng
              [contact_id] => 0
              [contact_name] => Lê Thị Phượng
              [contact_phone] => 0902424924
              [contact_email] => phuongnamvico@gmail.com
              [contact_birth] => 0000-00-00
              [contact_job] => 10
              [sort] => 129
              [statux_date] => 1970-01-01 00:00:00
              [entry_form] => 0
              [market_place] => 
              [product] => Khai thác chế biến khoáng sản; Sản xuất cung cấp than Anthracite lọc nước; Sản xuất cung cấp chai lọ thủy tinh
              [doanh_thu] => 237855000000
              [director_position_name] => Tổng giám đốc
              [province_name] => Đà Nẵng
              [type] => Thành Phố
              [phone_area] => 0236
            )

        )

    )

  [code] => 1
  [message] => Thành công
)