Sửa quy định tạm nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp

Dự thảo Nghị định bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ đã sửa đổi quy định tạm nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Số thuế tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm

Cần siết sửa đổi tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Qua thực tế triển khai cho thấy, việc yêu cầu doanh nghiệp ước số thuế phải nộp cả năm, trong khi còn 2 tháng mới kết thúc năm là chưa hợp lý về mặt thời điểm, nên chưa thực sự tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; đồng thời, điều chỉnh tương ứng quy định tại điểm c và điểm g khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý của hãng vận tải nước ngoài.

Cụ thể, điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của 3 quý đầu năm tính thuế không thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cả năm theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Nếu tổng số đã tạm nộp của 3 quý đầu năm thấp hơn 75% số thuế phải nộp của cả năm, thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp tính trên số thuế thấp hơn 75%.

Để thực hiện quy định trên, đến thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý III, doanh nghiệp cần ước tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cả năm làm cơ sở để xác định số thuế tạm nộp của 3 quý đầu năm (thời hạn này là ngày 30/10 hằng năm đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng với năm dương lịch).

Ngoài ra, tại điểm c khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định, trường hợp công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của công ty mẹ vi phạm thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận thì công ty mẹ báo cáo Bộ Tài chính và cơ quan chủ quản của công ty mẹ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp là: đối với công ty cổ phần, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận. Vì vậy, dự thảo nghị định cũng quy định doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Số thuế tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm

Dự thảo Nghị định bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đã sửa đổi điểm b khoản 6 Điều 8 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Theo đó quy định người nộp thuế phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính) và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.

Người nộp thuế thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Dự thảo nêu rõ, người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 4 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Người nộp thuế thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp với quy định của pháp luật thì thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được. Trường hợp chưa bàn giao cơ sở hạ tầng, nhà và chưa tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm thì người nộp thuế không tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mà tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi bàn giao bất động sản đối với từng phần hoặc toàn bộ dự án.

Theo Tạp chí Hải quan