Lấy ý kiến về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ giá dịch vụ áp dụng tại SGDCK Việt Nam. Theo đó, giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch là 20 triệu đồng/năm.

Giá dịch vụ áp dụng tại SGDCK Hà Nội và SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh như sau: Giá dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công là 10 triệu đồng.

Giá dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu đối với chứng quyền có bảo đảm là 5 triệu đồng.

Giá dịch vụ giao dịch thông thường: Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết là 0,027% giá trị giao dịch; đối với trái phiếu doanh nghiệp là 0,0054% giá trị giao dịch; đối với chứng quyền có bảo đảm là 0,018% giá trị giao dịch.

Giá dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu 150 triệu đồng/thành viên. Giá dịch vụ duy trì kết nối định kỳ 50 triệu đồng/thành viên/năm…

Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư này không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đối với các dịch vụ khác không quy định tại biểu giá, SGDCK và VSDC được tự định giá dịch vụ do mình cung ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ và quy định của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan.

SGDCK, VSDC phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thực hiện ưu đãi về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán liên quan đến trái phiếu xanh theo quy định tại Điều 150 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: Khi thực hiện đăng ký niêm yết, giao dịch và lưu ký đối với trái phiếu xanh thì mức giá áp dụng bằng 50% mức giá dịch vụ đăng ký niêm yết, giao dịch và lưu ký quy định tại Biểu giá ban hành kèm theo Thông tư này.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Báo điện tử Chính phủ