Có phải quyết toán thuế trước khi chuyển trụ sở công ty?

Công ty ông Đặng Minh Thái (Hà Nội) thực hiện quyết toán thuế đến hết kỳ tính thuế 2020 và có kết luận của kiểm toán nhà nước của kỳ tính thuế 2021. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kết luận của cơ quan kiểm toán và quyết định của Chi cục Thuế.

Ông Thái hỏi, trường hợp công ty ông nộp Mẫu 08-MST ngày 1/2/2023 thì có bắt buộc phải quyết toán thuế giá trị gia tăng giai đoạn 2021- 2022 trước khi chuyển đi không? Công ty có bắt buộc phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân 2021-2022 trước khi chuyển đi không?

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội:

 Tại Điều 36 quy định thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế:

“1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi…”.

Tại Điều 110 quy định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế:

“1. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

… g) Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh và các trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động mà cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các trường hợp quy định tại các Điểm đ, e và g Khoản 1 Điều này, cơ quan quản lý thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế không quá 01 lần trong 01 năm”.

Theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng  dẫn về đăng ký thuế, tại Khoản 2 Điều 10 quy định địa điểm nộp và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:

“Địa điểm nộp và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế và các quy định sau:

… 2. Thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp

a) Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp huyện khác nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi) để thực hiện các thủ tục về thuế trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã.

Hồ sơ nộp tại cơ quan thuế nơi chuyển đi, gồm: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này…”.

Tại Khoản 2 Điều 11 quy định xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và trả kết quả.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp có sự thay đổi trụ sở của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì người nộp thuế thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo hướng dẫn tại Điều 36 Luật Quản lý thuế và Điều 10 Thông tư số 105/2020/TT-BTC. Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy định tại Điều 110 Luật Quản lý thuế và Điều 11 Thông tư số 105/2020/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị ông căn cứ vào quy định pháp luật, đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện đúng quy định. Trường hợp còn vướng mắc đề nghị ông cung cấp hồ sơ, tài liệu cụ thể và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Theo Báo Chính phủ