Có còn được ưu đãi thuế khi giảm vốn điều lệ?

Công ty của bà Nguyễn Huyền Thương (Lào Cai) thành lập năm 2021, trụ sở tại địa bàn khu kinh tế cửa khẩu. Vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là xây nhà để ở. Khi thành lập công ty không xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Năm 2023, công ty làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ.

Bà Thương hỏi, công ty bà có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không? Có bị thay đổi đơn vị quản lý thuế không?

Cục Thuế tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ  Điểm c Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:

“c) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại”.

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế tỉnh Lào Cai trả lời theo nguyên tắc sau:

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại.

Do đó trường hợp công ty bà điều chỉnh vốn điều lệ xuống dưới 15 tỷ đồng nếu việc giảm vốn được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp đồng thời không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại.

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 1 Quy định phân công Cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế ban hành kèm theo Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai thì người nộp thuế đang hoạt động đã được phân công cơ quan thuế (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế) quản lý trước thì không thay đổi cơ quan quản lý thuế.

Theo Báo Chính Phủ