Áp dụng thuế GTGT 8% theo thời điểm lập hóa đơn

Công ty TNHH Khai Thác Container Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực logistics (vận chuyển container đường bộ) có ký hợp đồng vận chuyển container với khách hàng với kỳ quyết toán theo thỏa thuận vào ngày 20 hằng tháng.

Ngày 20/7/2023, Công ty gửi bảng kê sản lượng cho khách hàng cho các container vận chuyển ngày 21/6 đến ngày 20/7/2023. Khách hàng kiểm tra và xác nhận sản lượng vào ngày 25/7. Như vậy hóa đơn phát hành vào tháng 7/2023.

Công ty hỏi, khi phát hành hóa đơn cho khách hàng thì hóa đơn có phải tách sản lượng vận chuyển phát sinh từ ngày 21/6 đến ngày 30/6/2023 và áp thuế 10% không? Hay hóa đơn áp thuế 8% cho sản lượng vận chuyển từ ngày 21/6 đến ngày 20/7/2023 đúng như kỳ quyết toán theo thỏa thuận.

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp Công ty đáp ứng điều kiện cung ứng dịch vụ vận tải hàng hóa bằng container, thuộc dịch vụ logistics theo Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Đồng thời, việc cung cấp dịch vụ này có số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa Công ty và khách hàng thì dịch vụ trên sẽ được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 8% nếu có thời điểm lập hóa đơn theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và thuộc khoảng thời gian từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023.

Theo Báo Chính phủ