Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, VCCI Đà Nẵng kính gửi Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp nội dung cụ thể như sau:

  1. 1. Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: tại đây
  2. 2. Công văn số 584/SKHCN-TĐC ngày 26/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: tại đây

 

Thời gian nhận hồ sơ đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình: Theo thông báo hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vị trên cổng thông tin điện tử, Website của Sở Khoa học và Công nghệ

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 0236.3885085 hoặc 0979024974 (chị Lê Quyên)